Izdelava energetske izkaznice stavbe

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×
Izdelava energetske izkaznice

Strokovno, natančno in z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetsko varčne gradnje, vam izdelamo energetsko izkaznico stavbe.

Smo pooblaščeno podjetje za izdajo energetskih izkaznic z zaposlenim neodvisnim strokovnjakom s pridobljeno licenco za izdelavo le-teh ter dolgoletnimi izkušnjami na področju energetsko učinkovite gradnje. Za vas bomo strokovno in kakovostno izdelali energetsko izkaznico stavbe ter vam svetovali kako izboljšati energetsko učinkovitost vaše stavbe.

Postopek izdelave energetske izkaznice.

Zahteva za izdelavo energetske izkaznice

Prenesite obrazec za naročilo izdelave energetske izkaznice

Kliknite tukaj in prenesite obrazec za izdelavo energetske izkaznice stavbe.

Prejeto zahtevo za izdelavo energetske izkaznice bomo ocenili in preverili popolnost posredovane dokumentacije in ustreznost podatkov za pristop k izdelavi energetske izkaznice.

Kaj sledi po vloženi zahtevi za izdelavo energetske izkaznice stavbe

V primeru ustreznosti vam bomo izdelali računsko ali merjeno energetsko izkaznico. Vrsta energetske izkaznice je pogojena glede na vrsto stavbe oziroma namena njene uporabe. V kolikor bo šlo za novozgrajeno ali obstoječo stanovanjsko stavbo, vam bomo izdelali računsko energetsko izkaznico, v primeru obstoječe nestanovanjske stavbe pa vam bomo izdelali merjeno energetsko izkaznico. V primeru, da presodimo, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi, lahko za obstoječo nestanovanjsko stavbo izdelamo tudi računsko energetsko izkaznico.

Postopek pri izdelavi računske energetske izkaznice stavbe

Računska energetska izkaznica stavbe

Primer računske energetske izkaznice stavbe

Računsko energetsko izkaznico vam bomo izdelali na podlagi izračunanih vrednosti.

Sočasno ob naročilu za izdelavo energetske izkaznice nam boste posredovali vso potrebno dokumentacijo, nas opozorili na odstopanja izvedenih del od projektiranih, v kolikor bi le-ta lahko vplivala na spremembo energijskih kazalnikov stavbe ter nas seznanili z morebitno dokumentacijo, ki se nanaša na dejansko dosežene energijske lastnosti stavbe (npr. termovizijski pregled stavbe, meritve zrakotesnosti ali meritve lastnosti energetskih naprav in sistemov v stavbi) ter nam jo posredovali. Kot naročnik ste odgovorni za pravilnost in resničnost posredovanih podatkov o stavbi in rabi energije.

Sledil bo pregled stavbe in naprav, analiza podatkov o stavbi in rabi energije, izračun potrebnih energijskih kazalnikov in poročilo o določitvi energijskih kazalnikov stavbe.

Podlaga za izračun potrebnih energijskih kazalnikov so:

 • izkaz energijskih lastnosti stavbe, ki mora ustrezati dejansko izvedeni stavbi,
 • pripadajoči eleborat o energetski učinkovitosti stavbe in
 • načrti stavbe ter projekt izvedenih del.

Poročilo bo povzemalo vsebino elaborata o energetski učinkovitosti stavbe, izkaza energijskih lastnosti stavbe ter bo navajalo vse vhodne podatke, ki so potrebni za ponovitev oziroma kontrolo izračuna.

Postopek pri izdelavi merjene energetske izkaznice

Merjena energetska izkaznica stavbe

Primer merjene energetske izkaznice stavbe

Merjeno energetsko izkaznico vam bomo izdelali na podlagi izmerjenih vrednosti rabe energije v stavbi ali njenem posameznem delu.

Sočasno ob naročilu nam boste posredovali splošne podatke o stavbi oziroma njenem posameznem delu ter podatke o rabi energije ter nas opozorili na morebitna odstopanja (npr. časovno neskladje obračunskega obdobja za posamezni energent in obdobja, na katerega se nanaša energetska izkaznica) in na porabo goriva, za katerega ne obstajajo meritve. Kot naročnik ste odgovorni za pravilnost in resničnost posredovanih podatkov o stavbi in rabi energije.

Sledil bo pregled stavbe in naprav ter mest dobave energije v stavbo oziroma mest oddaje energije iz stavbe, preveritev smiselnosti posredovanih podatkov, izračun potrebnih energijskih kazalnikov in poročilo o določitvi energijskih kazalnikov stavbe.

Podlaga za izračun potrebnih energijskih kazalnikov so:

 • podatki o izmerjenih vrednosti rabe energije v stavbi ali njenem posameznem delu v obliki računov ali drugih poročil za obdobje zadnjih treh zaključenih koledarskih let pred izdelavo energetske izkaznice,
 • v kolikor podatki za zadnja tri leta niso na voljo, se uporabijo podatki za zadnji dve oziroma zadnje zaključeno koledarsko leto pred izdelavo izkaznice in
 • splošni podatki o stavbi.

Sestavni del energetske izkaznice – priporočila

Sestavni del energetske izkaznice za obstoječe stavbe, razen v primeru najema stavbe so priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti. Priporočila podamo v obliki generičnih priporočenih ukrepov za obravnavano vrsto stavbe v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike. Primeri priporočil so navedeni v energetski izkaznici na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, in so razdeljeni na naslednja področja:

 • ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja,
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov,
 • ukrepi za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov energije in
 • organizacijski ukrepi.

Kaj sledi, ko je energetska izkaznica izdelana

Ko izdelamo energetsko izkaznico sledi izdaja le-te. Izdaja se izvede z vpisom elektronske oblike energetske izkaznice v register. Najkasneje v 15 dneh po izvedenem vpisu elektronske oblike energetske izkaznice v register pa dobite energetsko izkaznico tudi v pisni obliki.

Hramba pisne dokumentacije

Kot izdajatelj energetske izkaznice smo dolžni pisno dokumentacijo le-te hraniti še najmanj eno leto po preteku veljavnosti energetske izkaznice.

Pisna dokumentacija obsega:

 • podatke o zahtevi za izdelavo energetske izkaznice,
 • izdano energetsko izkaznico,
 • poročilo o določitvi energijskih kazalnikov in
 • priporočila.