Naša licenca in pooblastilo

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Licenca za izdelavo energetskih izkaznic

Za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka je potrebna ustrezna izobrazba, delovne izkušnje ter uspešno opravljeno usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic.

Po ugotovitvi ministrstva, da so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev licence, se vlagatelju izda odločbo o izdaji licence. Skupaj z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.

Imetnik licence neodvisnega strokovnjaka je dolžan vsakih pet let od izdaje licence neodvisnega strokovnjaka oziroma zadnjega uspešno opravljenega usposabljanja ponovno uspešno opraviti usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake.

Ines Gregorčič, univ. dipl. inž. arh. je pridobila licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic pod zaporedno številko 130.

Pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic

Energetske izkaznice izdajajo pooblaščene pravne ali fizične osebe – izdajatelji.

Pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic, podeli Minister za infrastrukturo in prostor po izvedenem javnem natečaju. Le-to se podeli kot javno pooblastilo (za izdajo javne listine). Veljavnost pooblastila je pet let od dneva podpisa odločbe ministrstva.

Javno pooblastilo za izdajanje energetskih izkaznic lahko pridobi pravna oseba, ki ima v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost projektiranja ali tehničnega svetovanja in če ima za izvajanje nalog v zvezi z izdelavo energetskih izkaznic zaposlenega vsaj enega neodvisnega strokovnjaka ali s pogodbo o delu zagotovljeno izvajanje teh nalog.

Izdajatelji morajo izvesti postopek izdaje energetske izkaznice po vsaki zahtevi za njeno izdajo.

Naše podjetje je s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor pridobilo javno pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic pod zaporedno številko 97.

Register

Register podeljenih licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic ter register pooblaščenih izdajateljev le-teh vodi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in je javen.

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/