Obveznosti upravljavca javnih stavb

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2 oziroma od 9. julija 2015 nad 250 m2, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, mora upravljalec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Zraven tega so lahko na viden način prikazani tudi razponi priporočenih in dejanskih notranjih temperatur zraka ter drugi pomembni klimatski podatki.

Obveznosti upravljavca stavbe

V določenih stavbah mora biti energetska izkaznica nameščena na vidnem mestu, kakor opisano v besedilu.

21. člen Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb (Ur.l.RS št. 77/2009) določa vrste stavb, za katere velja obveznost namestitve energetske izkaznice na vidnem mestu.

Izdelava energetske izkaznice stavbe

Med zgoraj omenjene stavbe se uvrščajo stavbe, ki so na podlagi enotne klasifikacije vrst objektov in določitve objektov državnega pomena, uvrščene v podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti z naslednjimi oznakami:

  • 12201 Stavbe javne uprave;
  • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
  • 12640 Stavbe za zdravstvo;
  • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo.