Register energetskih izkaznic

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Register izdanih energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za energijo. Register je javen. Podatki iz registra energetskih izkaznic so del skupne prostorske podatkovne infrastrukture.

Register energetskih izkaznic

Register izdanih energetskih izkaznic vodi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

V registru energetskih izkaznic so vpisani naslednji podatki:

  • podatki o stavbi oziroma delu stavbe,
  • podatki o energetski izkaznici,
  • podatki o izdelovalcu energetske izkaznice ( osebno ime ter številka in datum izdaje licence).

Sočasno z izdajo energetske izkaznice mora izdajatelj energetske izkaznice le-to prijaviti za vpis elektronske oblike v register energetskih izkaznic.

Najpozneje v 15 dneh po vpisu elektronske oblike energetske izkaznice v register pa mora izdajatelj energetske izkaznice le-to v pisni obliki posredovati naročniku.

Kot že omenjeno je energetska izkaznica javna listina zato posamezna stavbe ali del stavbe ne more imeti dveh ali več veljavnih energetskih izkaznic.