Zakonodaja o energetski izkaznici

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Veljavna zakonodaja:

  • Energetski zakon  (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014), ki predpisuje obveznost energetske izkaznice, veljavnost, licence.
  • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, (Ur.l. RS št. 77/2009, z dne 2.10.2009), ki predpisuje podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavbe, metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register.
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l. RS št. 93/2012, z dne 7.12.2012), ki predpisuje novo grafično podobo energetske izkaznice ter uvaja primarno energijo kot enega od kazalnikov energijske učinkovitosti stavbe.
  • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, (Ur.l. RS št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010), ki določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, pogoje za izvajalca usposabljanja, program usposabljanja, pripravo in izvedbo usposabljanja.
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, (Ur.l. RS, št. 23/2013, z dne 18.3.2013)kjer je dodana nova Priloga 4 – Obrazec izkaznice neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.
  • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES (Ur.l. RS št. 52/2010 z dne 30.06.2010) in Tehnična smernica TSG-1-004:2012(povezava), ki določa računsko metodologijo energetske izkaznice stavb.
  • Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Ur.l. RS št. 15/2014 z dne 28.02.2014), ki določa najvišje cene za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic za stanovanjske stavbe.